കപ്പലുകളുടെ ശ്മശാനം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?

A] ചാവുകടൽ
B] ചെങ്കടൽ
C] സർഗാസോ കടൽ
D] ഇവയൊന്നുമല്ല
LDC

സർഗാസോ കടൽ