നദികളുടെ ഇരുകരകളിലും രൂപം കൊള്ളുന്ന ചെറു തിട്ടകളാണ്

A] എക്കൽ കൂന
B] ലെവി
C] എക്കൽ വിശറി
D] കാന്യൺ
LDC

ലെവി