മൗണ്ട് K2 സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പർവ്വതനിര?

A] ഹിമാലയം
B] വിന്ധ്യൻ
C] സാത്പുര
D] കാരക്കാറം
LDC

കാരക്കാറം