പഞ്ചമഹാ തടാകങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വലുത്

A] സുപ്പീരിയർ
B] മിഷിഗൺ
C] ഹുറോൺ
D] ഒന്റാറിയോ
LDC

സുപ്പീരിയർ