ജലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം?

A] ഹൈഡ്രോളജി
B] ലിംനോളജി
C] പെഡോളജി
D] പോട്ടമോളജി
LDC

ഹൈഡ്രോളജി